Lịch thi kết thúc học phần lớp 17 CDH-LAL1 và 17 CDH-LAL2