Lịch thi kết thúc học phần lớp 17CDH_LAL2 & 18CDH_LAL1


T