Lịch thi môn Vi sinh ký sinh, Hóa sinh lớp 18CDH-LAC1