Lịch học Truyền Thông Giáo Dục Sức Khoẻ - Lớp 18CDH-LAC1