Lịch giảng học lại học phần các lớp y sỹ (tuần 14,15,16,17)