Lịch học lại môn Y HỌC CỔ TRUYỀN, NGOẠI NGỮ các lớp Y SỸ