Thông báo, trường TCYT Long An đã thống nhất không mở lớp đào tạo các ngành: