Thông báo thu học phí HK2 lớp 18CDH_LAC1 và 18CDH_LAL1
T