Lịch thi kết thúc học phần lớp 17CDH-LAL2 & 18CDH-LAL1