TKB lớp 17CDH_LAL1 (Cao đẳng dược liên thông khóa 1)