Thời khóa biểu HK1 lớp 17CDH_LAL1 (liên thông)

TKB