Thông báo kéo dài thời gian nghỉ học cho sinh viên để phòng và tránh dịch covid-19