Thông báo thu lệ phí hai môn thay thế Lớp 17CHD_LAL2