Thông báo về việc thu học phí HK III lớp 17CDH_LAC1