Kế hoạch thi lại tốt nghiệp các lớp y sỹ 29, diều dưỡng 26 và các khoá trước