Lịch học lại kiễm soát nhiễm khuẩn (Điều dưỡng chính quy) tuần 19,20,21