Lịch học lại Ngoại Ngữ các lớp Điều dưỡng (tuần 29-34)