Thông báo V/v cho sinh viên, học sinh đi học lại sau thời gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh