Thông báo bán hồ sơ ĐH Điều Dưỡng liên kết Trường ĐH Trà Vinh

Trường TCYT Long An
Thông báo bán hồ sơ ĐH Điều Dưỡng liên kết Trường ĐH Trà Vinh
  • Thời gian: bắt đầu từ ngày thông báo đến hết ngày 28/07/2017
  • Địa điểm bán hồ sơ: Phòng Tài Chính kế Toán Trường TCYT Long An