Thông báo gia hạn thu học phí HKIII lớp 17CDH_LAL1